Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. BINDENDE KRACHT VAN DE HUIDIGE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Onderhavige algemene voorwaarden zijn de enige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de contractuele relaties tussen Cemminerals NV (hierna de “Verkoper” genoemd) en de klant (hierna de “Koper” genoemd) tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Zij zijn van toepassing op de verkoop van cement, kalksteenmeel en gemalen hoogovenslakken in bulk, tenzij anders gestipuleerd, franco geleverd.

De Koper erkent uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat hij verzaakt aan zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de huidige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de Verkoper, vermeld op de contractuele documenten, zullen de bijzondere voorwaarden voorrang hebben. In geval van strijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden van de Verkoper, vermeld op de offerte en/of opdrachtbevestiging enerzijds en de bepalingen, vermeld op de leveringsbon anderzijds zullen deze laatsten geacht worden het voorwerp uit te maken van de overeenkomst tussen partijen. De eventuele gehele of gedeeltelijke nietigheid en/of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2. KWALITEIT
De Verkoper waarborgt dat de door hem verkochte goederen op het ogenblik van het lossen naar sterkteklasse en type beantwoordt aan de op de leveringsbon vermelde norm. De Koper zal aan een derde betreffende de kwaliteit van het goederen geen andere waarborgen mogen geven dan deze die de Verkoper hem geeft. Wanneer de Koper een tegensprekelijke kwaliteitscontrole wenst uit te voeren, worden, uiterlijk bij het lossen van de goederen, de stalen genomen op tegensprekelijke wijze en overeenkomstig de Europese norm EN 196-7. De testen worden uitgevoerd op de wijze opgelegd
door de norm vermeld op de leveringsbon, en de resultaten ervan zullen aan de hand van dezelfde norm beoordeeld worden. De kosten van staal- en proefneming zijn ten laste van de Koper. Ze worden slechts door de Verkoper ten laste genomen indien de kwaliteitscontrole aantoont dat de goederen niet aan de bovenvermelde normen voldoet.
De aansprakelijkheid van de Verkoper is in elk geval strikt beperkt tot de vervanging van de betreffende goederen binnen een redelijke termijn. De Koper kan voor het overige geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, evenwel met inachtname van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
De Koper erkent het veiligheidsinformatieblad te hebben ontvangen, overeenkomstig het KB van 11 januari 1993, tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

3. HOEVEELHEDEN
De bepaling van de hoeveelheid van de door de Verkoper in bulk geleverde goederen gebeurt op de plaats van verzending, naargelang het geval, hetzij door het bepalen van de tonnenmaat van de lichter, hetzij door de weging van de bulkwagen. De Verkoper is enkel gebonden door hetzij de certificaten van het bepalen van de tonnenmaat ingeval van vervoer per schip, hetzij de wegingen gedaan op de weegbrug van Verkoper en vermeld in de documenten die de verzendingen per vrachtwagen begeleiden. Op zijn verzoek wordt de Koper uitgenodigd de verrichtingen tot het bepalen van de tonnenmaat of de wegingen, bij te wonen.

4. BESTELLINGEN
Ten minste twee kalenderdagen voor de gewenste leveringsdatum dient de Koper de datum van levering en de juiste hoeveelheid van de uit te voeren bestelling mee te delen. Het uur van levering en de bevestiging van bovenvermelde gegevens dienen aan de Verkoper voor 17 uur van de dag die deze van de levering voorafgaat medegedeeld te worden.
Bij gebreke van deze mededelingen behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling niet in aanmerking te nemen.

In ieder geval zijn contractoffertes en bestellingen slechts definitief na bevestiging door de Verkoper van een door de Koper getekende contractofferte waarbij de bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen die van kracht zijn op de dag van levering zoals door de Verkoper ter kennis gebracht van de Koper. Prijzen zijn nooit geldig voor een bepaalde vaste periode tenzij anders overeengekomen door de Verkoper en Koper.

Alle prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. en exclusief alle mogelijke belastingen en taksen die de verkoop van de goederen kunnen bezwaren.

5. HARDSHIP
Indien er zich andere onvoorziene omstandigheden zouden voordoen, die noch door de Verkoper, noch door de Koper kunnen worden voorkomen en die de economische basis van de Overeenkomst aantasten ten nadele van één der partijen, dan moeten de Partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de bestelling afspreken, met inbegrip van prijsaanpassing. Indien de partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen dan heeft Verkoper het recht de Overeenkomst onmiddellijk stop te zetten, zonder dat dit de Koper recht zou geven op enige schadevergoeding, van welke aard ook.

6. VERVOER
Tenzij anders bepaald door de Koper op het ogenblik van bestelling conform de INCOTERMS, gebeurt de levering franco op de door de Koper aangeduide plaats van bestemming.
In geval van averij zal de Koper wanneer hij zijn rechten wenst te vrijwaren, zijn verhaal tegen de vervoerder uitoefenen en onmiddellijk de verzekeraar verwittigen. Zodra die twee formaliteiten zullen vervuld zijn, zal de Verkoper, indien de Koper dit vraagt, zijn diensten aanbieden om de regeling van de schadegevallen op administratief vlak te vergemakkelijken.

7. AANVAARDING
Onverminderd de bepalingen van artikel 2 worden de goederen geacht te zijn aanvaard op het ogenblik van de lossing. De Koper verbindt er zich toe dat de te leveren hoeveelheid goederen, binnen de overeengekomen tijdspanne moeiteloos, zonder vertraging en beschadiging kan worden gelost. In het tegenovergestelde geval, zijn alle bijkomende kosten ten laste van de Koper.

Het aanleggen en onderhoud van de toegangswegen tot de los- en parkeerplaats gebeurt op kosten van de Koper en mits naleving van de bepalingen inzake het wegverkeer, de plaatselijke reglementen en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.

Het lossen van de vrachtwagens moeten binnen de 15 minuten volgend op hun aankomst kunnen worden gestart of, ingeval van gelijktijdige of opeenvolgende leveringen, binnen de 15 minuten volgend op het lossen van de voorgaande levering. In totaal dient de bulkwagen binnen de 60 minuten gelost te zijn. Iedere overschrijding van deze wachttijd per vrachtwagen zal aanleiding geven tot betaling door de Koper van de vergoeding die hiervoor door de vervoerder van de Verkoper wordt gevorderd (70,00 EUR per aangevangen kwartier volgend op de eerste 15 minuten). De Koper verbindt er zich toe de bepalingen van het door de Verkoper opgestelde "Veiligheidsvoorschriften bij het laden/lossen en ontvangen van goederen in bulk", raadpleegbaar op de website, na te leven. Indien de Koper deze bepalingen niet naleeft mag de Verkoper de levering weigeren zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding. Hij die de leveringsbon tekent wordt, ongeacht de interne organisatie van de Koper, geacht de aangestelde van de Koper te zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Alle vergoedingen, bijkomende kosten van welke aard ook die op de plaats van bestemming verschuldigd zijn zoals o.m. de haven- en kaderechten, de lig- en overliggelden, de vergoedingen verschuldigd bij moeilijkheden met - of onderbrekingen van - het scheepsverkeer wegens ijsvorming, en in het algemeen, alle kosten die niet in de basisvervoerprijs zijn begrepen en die betrekking hebben op het vervoer van de aangekochte goederen zijn ten laste van de Koper.

De kosten voor het in de silo blazen per zelflossend cementtankschip van de goederen in bulk geleverd franco voor de wal, zijn voor rekening van de Koper. Voor elk begonnen uur waarmee de overeengekomen lostijd wordt overschreden, zal voor de verkopen in Nederland "de Tariefbeschikking Overliggeld Binnenscheepvaart 1959 (Besluit Laad- en Lostijden en Overliggeld in de Binnenvaart 1991) van de Vereniging van Nederlandse makelaars in scheepsvrachten" van toepassing zijn. Voor de verkopen in België zal het K.B. van 2 mei 1985 betreffende de laad- en lostijd en het bedrag van het liggeld inzake rivierbevrachting, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, van toepassing zijn.

8. AANSPRAKELIJKHEID
Tenzij en voor zover dwingende wettelijke bepalingen inzake (product)aansprakelijkheid of openbare orde dit vereisen, en behalve in geval van opzet door Verkoper, is hij niet gehouden tot enige vergoeding van verlies of schade, van welke aard dan ook, aan een roerend of onroerend goed of persoon, inclusief eventuele bedrijfsschade of gevolgschade, bij de Koper of een derde partij, die direct of indirect is veroorzaakt door of betrekking heeft op goederen geleverd door Verkoper of namens hem of die direct of indirect veroorzaakt is door of verband houdt met het gebruik, de toepassing of de verwerking, de opslag of bewaring, van deze goederen. Koper zal Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden voor eender welke schade veroorzaakt door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de goederen die Verkoper aan Koper heeft geleverd

9. OVERMACHT
Indien Verkoper door overmacht van blijvende of tijdelijke aard, door externe of interne omstandigheden buiten haar wil, verhinderd wordt een overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om de leveringstermijn dienovereenkomstig te verlengen en, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden, de overeenkomst geheel of in delen te beëindigen met een schriftelijke kennisgeving. In dergelijk geval blijft de Verkoper recht hebben op de betaling door de Koper van goederen die voorafgaandelijk aan het geval van overmacht werden geleverd.
Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die Verkoper verhinderen om zijn verplichtingen tijdelijk of permanent te vervullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot overheidsmaatregelen, stakingen, lock-outs, ongevallen, brand (bij de Verkoper en/of bij leveranciers) het door de leveranciers niet leveren van de goederen die nodig zijn om goederen te leveren, evenals alle transportmoeilijkheden, verkeersopstoppingen, mechanische defecten, weersomstandigheden, epidemieën, quarantaine, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, onverwacht verlies van de exploitatievergunning, CE en/of BENOR keurmerk, i. e. alle omstandigheden ten gevolge waarvan niet meer kan worden verlangd dat Verkoper zijn verplichtingen jegens de Koper uitvoert of verderzet. Verkoper kan ook overmacht inroepen wanneer de overmacht intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

10. BETALINGSVOORWAARDEN
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt elke verkoop geacht gedaan te worden tegen contante betaling en is deze betaalbaar zonder korting te Gent. Eventuele betwistingen van facturen dienen uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum kenbaar gemaakt te worden per aangetekend schrijven. Elke andere wijze van betaling doet aan deze algemene regel geen afbreuk en brengt niet met zich mee dat de Verkoper aan bovenvermelde clausule verzaakt.

Het niet-naleven van de betalingsverplichting in hoofde van de Koper heeft tot gevolg dan eventuele bijzondere overeengekomen betalingsvoorwaarden van rechtswege worden opgezegd en dat de betalingsvoorwaarden zoals hiervoor en hierna voorzien onmiddellijk zullen toegepast worden.

Het niet-betalen van een factuur op haar vervaldag geeft de Verkoper het recht dadelijk de integrale betaling te eisen van alle sommen die de Koper nog verschuldigd is, om welke reden ook.

Bij laattijdige betaling, zal de Koper van rechtswege gehouden zijn tot een conventioneel schadebeding ten belope van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 EUR evenals een verwijlintrest à rato van 12 % per jaar.

Bij vertraging in de betaling heeft de Verkoper van rechtswege het recht om ofwel de verbreking van de bestaande contracten in te roepen ofwel die contracten op te schorten. In geval van verbreking zal
een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn door de Koper van 15 % van de waarde van de alzo verbroken overeenkomsten. Het inroepen van enige betwisting geeft de Koper niet het recht de betalingsverplichting in zijn hoofde op te schorten.

Elke betaling zal door de Verkoper geïmputeerd worden met voorrang op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Het afgeven door de Koper en/of aanvaarden door de Verkoper van wissels of andere waardepapieren brengt geen schuldvernieuwing met zich mee.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door Verkoper geleverde goederen zijn en blijven diens eigendom totdat de Koper alle verschuldigde bedragen volledig, uit welke oorzaak ook, heeft betaald. Koper zal alle risico's dragen die betrekking hebben op de Goederen die zij in haar bezit heeft.

12. WOONPLAATS
Verkoper doet keuze van woonplaats op zijn maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Christoffel Columbuslaan 37. Koper zal alle briefwisseling uitdrukkelijk aan de "Commerciële Dienst" zenden. De Koper doet keuze van woonplaats op zijn maatschappelijke zetel.

13. BEVOEGDHEID - TOEPASSELIJKE WET
Alleen de Belgische wet is van toepassing op de contracten. Elk geschil of betwisting, ontstaan naar aanleiding van het afsluiten of de uitvoering van een contract, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement, Afdeling Gent.

14.OPSCHORTING - BEEINDIGING VAN HET CONTRACT
De contracten welke door de Verkoper worden afgesloten houden rekening met de op dat moment gekende financiële toestand van de Koper.

Elke wijziging in de toestand van de Koper zoals, zonder dat deze opsomming als limitatief kan beschouwd worden, overlijden, enige andere beperking van rechtsbekwaamheid, WCO, faillissement, schuldbemiddeling, publicatie van protest, overschrijden van kredietlimiet, openstaande rekening bij de RSZ, ontbinding of omvorming van de maatschappij, fusie of splitsing, achterstand van betaling, enz., geeft aan de Verkoper het recht de uitvoering van de contracten op te schorten zonder dat in zulk geval de Verkoper kan aangesproken worden tot betaling van enige schadevergoeding. De Verkoper heeft in dat geval het recht, na onderzoek van de situatie, ofwel het contract te verbreken ofwel de Koper mede te delen dat het contract kan verdergezet worden onder andere voorwaarden. Indien de Koper de nieuwe voorwaarden van de Verkoper niet aanvaardt, heeft hij het recht de verbreking van het contract aan te vragen zonder dat hij enige schadevergoeding verschuldigd is. In dat geval dient de Koper dadelijk alle door hem verschuldigde sommen aan de Verkoper te betalen.

15.TAKSEN
Alle rechten, belastingen en taksen van welke aard ook en onafgezien van het ogenblik van het ontstaan van dergelijke rechten, taksen of belastingen en die betrekking hebben op de uitvoering van het contract, zijn uitsluitend ten laste van de Koper.

16. NETTING
De Verkoper, ongeacht onder welke benaming of merk hij handelt, is gerechtigd de betalingen die hij verschuldigd is aan de Koper in het kader van de uitvoering van hun contractuele relaties te compenseren met de sommen die de Koper verschuldigd is of zou zijn aan Verkoper, zelfs in geval van verzoek tot of opening van eender welke insolvabiliteitsprocedure. Deze clausule maakt een nettingovereenkomst uit in de zin van de wet van 15 december 2004 met betrekking tot financiële zekerheden en houdende diverse bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.

17. CLOSE-OUT
In geval van verzoek of opening van eender welke insolvabiliteitsprocedure worden alle sommen, verschuldigd door de Koper aan de Verkoper dadelijk opeisbaar, ongeacht de eventuele overeengekomen modaliteiten, en zij zullen overeenkomstig artikel 16 van huidige algemene verkoopsvoorwaarden kunnen gecompenseerd worden.

Cemminerals nv | Christoffel Columbuslaan 37, 9042 Gent | T 09 355 70 39 | E info@cemminerals.be W www.cemminerals.be | BTW BE 0645.880.636

Cemminerals NV (“wij”, “het bedrijf”) nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig. We garanderen dat de persoonsgegevens die door ons worden bewaard, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en online identificator.

Scroll naar top